Programma zangfestival 18 november

In de Gasthuiskerkerk te Bolsward

 Jury:

Eke Salomé

Monique Bakker

 

 •  19.00 Kerkkoor Terkwerd - Tineke Feer
 • 19.20 De Pollesjongers Woudsend  -Louisa Saitova
 • 19.40 Instemming Sneek - Grietje Dam -Riemersma 
 •  20.00 De Lofstem Schettens -  Sjoukje van der Land
 • 20.20 Eljakim Bolsward  -Erwin de Ruyter
 • 20.40 pauze
 • 21.10 Nije Moed Oosthem -  Grietje Dam-Riemersma
 • 21.30 Hallelujah Arum - Sjouke Bruining
 • 21.50 Kommer en Kwel  -Oppenhuizen
 • 22.10 Jury beraad en uitreiking prijs
 • 22.30  Slot